تبلیغات
جشنواره نوجوان خوارزمی ( پژوهش و احساس واژه ها) - خلاصۀ شیوه نامۀ مسابقات زبان وادبیات فارسی ( احساس واژه ها)
جشنواره نوجوان خوارزمی ( پژوهش و احساس واژه ها)
 عنوان مسابقه زبان وادبیات فارسی/ احساس واژه ها = تصویرخوانی(تصویرنویسی) نگارش و خوانش / فیلم خوانی، توصیف و نگارش
 شرح مختصر کلیۀ دانش آموزان پایۀ هفتم و هشتم ، با خلاقیت و نوآوری وتقویت مهارت دیدن در تصویرخوانی(تصویرنویسی)،نگارش و خوانش ، برای تصویری که در هر مرحله به ایشان ارائه خواهد شد،در این مسابقه شرکت می کنند.
تمام دانش آموزان در پایۀ نهم نیز با خلاقیت و نوآوری، درسه بخش ( خوانش فیلم«درک فیلم » ، نگارش و خوانش متن تولیدی) به صورت انفرادی نیز می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.
 اهداف برگزاری ایجاد انگیزه به منظور رقابت سالم و تشویق دانش آموزان به فعالیت های علمی،ادبی
اهمیت به روش های نوین، علمی و روشمند در فرآیند نوشتن و تولید متن
تقویت قوۀ تخیل، توصیف و تفکر خلاق دانش آموزان
ایجاد زمینه برای آزاد سازی عواطف
 دیگرگونه اندیشیدن و دیگرگونه دیدن و دیگرگونه زیستن که حاصل افزایش تجربه ی خواندن است.
تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی در ادبیات.
تقویت مهارت نگارشی ، انشا و نوشتن خلاق
 مراحل اجرا
وسهمیه های تعیین
شده
1-  مرحلۀ آموزشگاهی:دراین مرحله کلیۀ دانش آموزان پایه هفتم و هشتم دربارۀ تصویری که دبیر محترم ادبیات به آنان ارائه می کند باتوجه به ملاک های ارزیابی، تصویرخوانی و تصویرنویسی می کنند سپس به نوشتن متن می پردازند و در پایۀ نهم تمام دانش آموزان دربارۀ فیلمی کوتاه که دبیر محترم به دانش آموزان ارائه می کندخوانش فیلم و توصیف فیلم می کنند و سپس انشای تحلیلی، انتقادی می نویسند و درگام سوم خوانش آن را اجرامی کنند . سپس دبیران محترم ادبیات براساس جدول ارزیابی، آثار دانش آموزان شرکت کننده را داوری می کنند و بهترین آثار( یک اثر در هر پایه ) را به پیوست نمون برگ های ارزیابی تکمیل شده، به کارشناسی آموزش دورۀ اول متوسطه تحویل می نمایند.
2- مرحلۀدوم (منطقه):دراین مرحله دانش آموزان منتخب از هر آموزشگاه به صورت حضوری و هماهنگ در سطح استان، دربارۀ تصویر ارسالی( پایه هفتم و هشتم) و فیلم ارسالی( پایه نهم) از دبیرخانۀ جشنواره، که به آنان ارائه خواهد شد؛ به ترتیب تصویرخوانی، تصویرنویسی و نگارش و درپایۀ نهم «خوانش فیلم، توصیف و بخش نگارش» را انجام می دهند و درمرحلۀ بعد خوانش آن را اجرا میکنند.
پس از اجرای این مرحله، در مدارس عادی : ادارات( 3 )اثر برتر از دختران(در هر پایه یک اثر) و( 3) اثر برتراز پسران ( در هر پایه یک اثر) مشروط به کسب حداقل80 درصد امتیاز نمون برگ های ارزیابی و مدارس خاص مطابق جدول ذیل، مشروط به کسب حداقل90 درصد امتیاز نمون برگ های ارزیابی انتخاب و همراه با اصل اثر تولید شده و لوح فشرده خوانش هر دانش آموز به طور جداگانه و تفکیک پایه، براساس تقویم اجرایی (حداکثر 19اسفند) به دبیرخانۀ جشنواره( ادارۀ آموزش دورۀ اول متوسطه اداره کل ) ارسال نمایند.(اصل اثر نوشتاری ولوح فشرده خوانش) به دبیرخانه ارسال شود.
 تعداد مدارس خاص در هر جنس
 تعداد آثار ارسالی در هر جنس
 توضیحات
 1-2 آموزشگاه
 یک اثر
 -
 3-5 آموزشگاه
 دو اثر
 به تفکیک پایه
 6 آموزشگاه به بالا
 سه اثر
 به تفکیک پایه

3- مرحلۀ سوم(قطب): داوری در این مرحله تا پایان اسفند ماه توسط کمیتۀ فنی به صورت غیر حضوری دردبیرخانۀ جشنواره (ادارۀ آموزش دورۀ اول متوسطه اداره کل )انجام و تا پایان فروردین ماه اسامی دانش آموزان راه یافته به مرحلۀ استانی در این رشته، به ادارات اعلام خواهد شد.
4- مرحلۀ استانی: این مرحله همزمان با سایر مسابقات جشنوارۀ نوجوان خوارزمی به صورت حضوری( تصویرخوانی وتصویرنویسی،نگارش وخوانش) ودر پایۀ نهم (فیلم خوانی، توصیف فیلم و انشای ساختاری و نظام مند و خوانش متن تولیدی) در تیرماه 95 برگزار خواهد شد. و برترین های استانی تقدیر خواهند شد.
نکته مهم : با توجه به اینکه رقابت مرحله کشوری بصورت تصویر خوانی خواهد بود لذا در صورت راه یابی دانش آموز پایه نهم به این مرحله ، شیوه رقابت صرفا در مرحله کشوری تصویر خوانی خواهد بود.
5-  مرحلۀکشوری:دراین مرحله دانش آموزان منتخب از هراستان( فقط 1نفردختریاپسر بدون در نظر گرفتن پایه
تحصیلی) به صورت حضوری، دربارۀتصویری که به آنان ارائه خواهد شد؛تصویرخوانی می کنندسپس متن تولید می کنند و درمرحلۀسوم خوانش آن را اجرا میکنند.و همزمان با سایر مسابقات جشنوارۀ نوجوان خوارزمی برترین های کشوری در جشنوارۀ پایانی تقدیر خواهند شد.(تابستان 95)
نکته: دانش آموزان درصورتی از یک مرحله به مرحلۀ بعد راه می یابند که حداقل 90 درصد از کل امتیاز را
دانش آموزان مدارس عادی و 95 درصد از کل امتیاز را دانش آموزان مدارس خاص ( استعدادهای درخشان ، نمونه دولتی ، شاهد و غیرانتفاعی درجه یک به تشخیص ادارات)،کسب کرده باشند.
 زمان اجرا الف - مرحله آموزشگاهی : تا پایان دیماه
ب - مرحلۀمنطقه: زمان برگزاری مسابقه زبان وادبیات فارسی/ احساس واژه ها در پایه هفتم و هشتم
(بخش نوشتاری: تصویرخوانی ونگارش ) و در پایه نهم «خوانش،توصیف و نگارش فیلم »
همزمان در سطح استان اجرا خواهد شد.( بخش خوانش ،بلافاصله پس از داوری مرحلۀ نوشتاری برگزار گردد.)
فرصت ارسال آثار به دبیرخانۀ جشنواره مستقر در اداره آموزش دوره اول متوسطه اداره کل تا 19 اسفند ماه می باشد.(زمان قابل تمدید نمی باشد.)
ج - مرحله قطبی : داوری مرحلۀ قطبی به صورت غیر حضوری در دبیرخانه جشنواره مستقردر ادارۀآموزش دوره - اول متوسطه اداره کل تا پایان اسفند ماه صورت می گیرد.
د - مرحله استانی : تیر ماه 95
 ه-  مرحله کشوری : تابستان 95
 ملاک های ارزیابی کلیه مراحل برگزاری ( آموزشگاه، منطقه، قطب،استان وکشور) مطابق نمون برگ های پیوست در بخش ضمائم ارزیابی می شوند.
 مسئولیت ارزیابی 1) مرحلۀآموزشگاه :داوری توسط دبیران مجرب ادبیات که منتخب مدیران باشند، انجام شود.
2) مرحله منطقه:داوری توسط کمیتۀ داوران از دبیران خلاق و مجرب ادبیات انجام شود.
3) مرحلۀ قطبی:داوری توسط داوران و کمیته ی فنی دبیرخانۀ قطب به صورت غیر حضوری انجام شود.
4) مرحلۀ استانی: ارزیابی توسط کمیتۀ داوران استانی انجام شود.
5) مرحلۀکشوری: داوری توسط هیئت داوران منتخب وزارت انجام می شود.
نکته 1: دو داور به طور جداگانه هر متن و اثر نوشتاری دانش آموز وخوانش آن را ارزیابی کنند.
نکته 2: پیشنهاد می گردد در انتخاب تصویر و فیلم کوتاه برای برگزاری مسابقه در سطح آموزشگاه و داوری آثاراز ظرفیت و توانمندی دبیران فرهنگ و هنر و دیگر دبیران صاحب نظر استفاده شود.
نکته 3: پیشنهاد می گرددآثار دانش آموزان از زوایای مختلف داوری گردد و از تخصص هایی مانند کارگردانی ،منتقد فیلم و عکس،زبان شناسی ،ادبیات و روان شناسی استفاده شود.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 7 مرداد 1398 02:23 ق.ظ

Many thanks. A lot of information!

canadianpharmacyusa24h canada pharmacies account aarp recommended canadian online pharmacies canadian pharmacies without an rx canadian pharmacies shipping to usa canadian online pharmacies canadian medications by mail canadian pharmacies buy viagrow pro online canadian pharmacies
دوشنبه 3 تیر 1398 05:55 ق.ظ

You said it well.
cialis pas cher paris cialis et insomni cialis daily reviews buy cialis cheap 10 mg click here cialis daily uk buy original cialis weblink price cialis prices for cialis 50mg cialis diario compra we choice free trial of cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 01:56 ب.ظ

Information certainly regarded!.
tadalafil 20 mg compare prices cialis uk generic cialis levitra achat cialis en suisse cialis pas cher paris cialis coupon buying cialis in colombia cialis generika in deutschland kaufen cialis sale online click now cialis from canada
شنبه 1 تیر 1398 11:18 ب.ظ

Amazing quite a lot of useful knowledge.
cialis en 24 hora low dose cialis blood pressure cialis coupons cialis 30 day trial coupon cialis daily new zealand generic low dose cialis brand cialis generic pastillas cialis y alcoho cialis generika in deutschland kaufen generic cialis pill online
جمعه 31 خرداد 1398 02:33 ب.ظ

Whoa many of amazing facts!
cialis coupons printable best generic drugs cialis cialis generic availability tadalafil 10 mg cost of cialis cvs low cost cialis 20mg cialis pas cher paris purchase once a day cialis cialis vs viagra cialis 20 mg cut in half
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:03 ب.ظ

Wow many of useful material.
no prescription cialis cheap cialis for sale cheap cialis cialis side effects dangers cialis for bph cialis purchasing click here cialis daily uk buy original cialis safe dosage for cialis order cialis from india
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:57 ق.ظ

You actually mentioned this really well.
where cheapest cialis purchasing cialis on the internet cialis 20 mg cost click now cialis from canada compare prices cialis uk cialis prices side effects of cialis acheter cialis meilleur pri cialis kaufen cialis 5mg billiger
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:43 ب.ظ

With thanks. Helpful stuff!
viagra or cialis cialis sicuro in linea cialis pills when can i take another cialis generic for cialis click here cialis daily uk cialis 5 mg buy generic low dose cialis cialis 5mg billiger enter site 20 mg cialis cost
جمعه 24 خرداد 1398 07:48 ق.ظ

Cheers. An abundance of info!

cialis tablets for sale we recommend cialis info cialis dosage amounts cialis tablets australia cialis dosage recommendations cialis 5 mg side effects for cialis cialis for sale in europa cialis tablets for sale cialis coupon
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:26 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis 200 dollar savings card cialis venta a domicilio cialis daily dose generic tadalafilo cialis 5 effetti collaterali enter site very cheap cialis cialis generisches kanada cialis 05 cialis tadalafil online walgreens price for cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:57 ق.ظ

Useful knowledge. Cheers!
buy cialis online the best choice cialis woman tadalafil 10 mg tarif cialis france generic cialis review uk tadalafil 10 mg trusted tabled cialis softabs enter site very cheap cialis generic cialis in vietnam prix de cialis
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:45 ق.ظ

Lovely material. Thanks a lot.
cialis 5mg prix 5 mg cialis coupon printable cialis rckenschmerzen cialis coupon cialis 20mg preis cf cialis efficacit cialis herbs buy online cialis 5mg tadalafil 20 mg tesco price cialis
شنبه 31 فروردین 1398 11:21 ق.ظ
カレンダー機能などの開発によりブランドスーパーコピー腕時計の新たな可能性を開拓。性能を証明する数々のエピソード
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:52 ق.ظ

Cheers, I enjoy this.
prescription doctor cialis recommended site cialis kanada cialis para que sirve canadian drugs generic cialis prices on cialis 10 mg recommended site cialis kanada tadalafil 20 mg calis side effects for cialis side effects of cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:26 ق.ظ

Very good forum posts. Cheers.
cialis prezzo di mercato cialis 5 mg funziona cialis name brand cheap cialis canadian drugs cialis efficacit cialis rckenschmerzen generic cialis pill online free cialis online cialis usa cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 01:28 ب.ظ

You've made your point!
cialis para que sirve cialis side effects achat cialis en suisse low dose cialis blood pressure if a woman takes a mans cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 100 mg 30 tablet cialis online walgreens price for cialis cialis prices in england
دوشنبه 12 آذر 1397 01:35 ق.ظ

Really plenty of very good info.
cuanto cuesta cialis yaho cialis 100 mg 30 tablet what is cialis cialis generique american pharmacy cialis precios de cialis generico cialis dosage amounts miglior cialis generico sialis viagra vs cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:17 ب.ظ

Awesome info. Thank you!
achat cialis en europe cialis generico cialis patent expiration cialis daily dose generic achat cialis en itali acheter cialis kamagra callus tadalafil cialis online holland cialis savings card
شنبه 10 آذر 1397 01:01 ق.ظ

Wonderful stuff. Many thanks!
when will generic cialis be available look here cialis order on line cialis venta a domicilio cialis rezeptfrei cialis generique 5 mg cialis wir preise cialis soft tabs for sale prezzo di cialis in bulgaria if a woman takes a mans cialis cialis lilly tadalafi
جمعه 9 آذر 1397 01:27 ب.ظ

Cheers, A good amount of knowledge!

cialis for sale in europa cialis canada cialis italia gratis cialis 20mg purchasing cialis on the internet estudios de cialis genricos buy cialis online nz look here cialis order on line cialis 30 day trial coupon cialis efficacit
جمعه 9 آذر 1397 01:56 ق.ظ

You mentioned it effectively.
cialis en mexico precio safe site to buy cialis online cialis 30 day trial coupon buy name brand cialis on line cialis vs viagra american pharmacy cialis cialis generic click here take cialis cialis for sale south africa cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:34 ب.ظ

Thanks a lot. Fantastic information.
deutschland cialis online cialis 5 mg tesco price cialis cialis price in bangalore achat cialis en suisse cialis australia org recommended site cialis kanada cialis usa cost cialis prices in england il cialis quanto costa
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:13 ق.ظ

You explained this very well!
buy cialis online legal order generic cialis online cialis online nederland cialis et insomni cialis arginine interactio best generic drugs cialis the best choice cialis woman purchasing cialis on the internet canadian cialis cialis 20 mg cost
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:49 ق.ظ

Amazing a lot of fantastic information.
enter site very cheap cialis order generic cialis online american pharmacy cialis viagra cialis levitra the best choice cialis woman enter site 20 mg cialis cost cialis rezeptfrei sterreich low dose cialis blood pressure cialis without a doctor's prescription cialis tadalafil online
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:00 ق.ظ

You expressed this terrifically.
buy levitra generic levitra cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg levitra 20mg buy levitra levitra without a doctor prescription levitra 10 mg kopen vardenafil 20mg buy generic levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 02:46 ق.ظ

This is nicely put! .
generic cialis pro prix cialis once a da prix cialis once a da sialis cialis price in bangalore cialis prezzo al pubblico cialis 20 mg buy cialis online legal cialis manufacturer coupon rezeptfrei cialis apotheke
یکشنبه 8 مهر 1397 12:37 ق.ظ

Very good data. Appreciate it.
cialis side effects dangers how does cialis work cialis generico postepay no prescription cialis cheap cialis generique 5 mg buy generic cialis cialis rezeptfrei cialis without a doctor's prescription buy brand cialis cheap american pharmacy cialis
شنبه 7 مهر 1397 09:12 ب.ظ

Thanks a lot. Loads of posts!

brand cialis generic cialis 10 doctissimo cialis generika in deutschland kaufen prix cialis once a da cialis 20mg preis cf cialis side effects when will generic cialis be available viagra vs cialis cialis from canada cialis australia org
شنبه 31 شهریور 1397 03:57 ب.ظ

This is nicely said. .
canada medication canadian rxlist canada medication canadian pharmacies-24h canada drug canadian pharmacies without an rx order canadian prescriptions online northwest pharmacies in canada canadian drugs canada viagra
چهارشنبه 28 شهریور 1397 04:52 ب.ظ

With thanks, Lots of forum posts.

cialis kaufen we recommend cheapest cialis only best offers cialis use legalidad de comprar cialis cheap cialis wow cialis 20 cheap cialis acquisto online cialis cialis pills in singapore cialis flussig
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


این وبلاگ به منظور آگاهی همکاران عزیز از آخرین خبرهای جشنواره نوجوان خوارزمی در دو بخش پژوهش و احساس واژه ها می باشد.

مدیر وبلاگ : زهره مهدیزاده
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی