تبلیغات
جشنواره نوجوان خوارزمی ( پژوهش و احساس واژه ها) - خلاصۀ شیوه نامۀ مسابقات زبان وادبیات فارسی ( احساس واژه ها)
جشنواره نوجوان خوارزمی ( پژوهش و احساس واژه ها)
 عنوان مسابقه زبان وادبیات فارسی/ احساس واژه ها = تصویرخوانی(تصویرنویسی) نگارش و خوانش / فیلم خوانی، توصیف و نگارش
 شرح مختصر کلیۀ دانش آموزان پایۀ هفتم و هشتم ، با خلاقیت و نوآوری وتقویت مهارت دیدن در تصویرخوانی(تصویرنویسی)،نگارش و خوانش ، برای تصویری که در هر مرحله به ایشان ارائه خواهد شد،در این مسابقه شرکت می کنند.
تمام دانش آموزان در پایۀ نهم نیز با خلاقیت و نوآوری، درسه بخش ( خوانش فیلم«درک فیلم » ، نگارش و خوانش متن تولیدی) به صورت انفرادی نیز می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.
 اهداف برگزاری ایجاد انگیزه به منظور رقابت سالم و تشویق دانش آموزان به فعالیت های علمی،ادبی
اهمیت به روش های نوین، علمی و روشمند در فرآیند نوشتن و تولید متن
تقویت قوۀ تخیل، توصیف و تفکر خلاق دانش آموزان
ایجاد زمینه برای آزاد سازی عواطف
 دیگرگونه اندیشیدن و دیگرگونه دیدن و دیگرگونه زیستن که حاصل افزایش تجربه ی خواندن است.
تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی در ادبیات.
تقویت مهارت نگارشی ، انشا و نوشتن خلاق
 مراحل اجرا
وسهمیه های تعیین
شده
1-  مرحلۀ آموزشگاهی:دراین مرحله کلیۀ دانش آموزان پایه هفتم و هشتم دربارۀ تصویری که دبیر محترم ادبیات به آنان ارائه می کند باتوجه به ملاک های ارزیابی، تصویرخوانی و تصویرنویسی می کنند سپس به نوشتن متن می پردازند و در پایۀ نهم تمام دانش آموزان دربارۀ فیلمی کوتاه که دبیر محترم به دانش آموزان ارائه می کندخوانش فیلم و توصیف فیلم می کنند و سپس انشای تحلیلی، انتقادی می نویسند و درگام سوم خوانش آن را اجرامی کنند . سپس دبیران محترم ادبیات براساس جدول ارزیابی، آثار دانش آموزان شرکت کننده را داوری می کنند و بهترین آثار( یک اثر در هر پایه ) را به پیوست نمون برگ های ارزیابی تکمیل شده، به کارشناسی آموزش دورۀ اول متوسطه تحویل می نمایند.
2- مرحلۀدوم (منطقه):دراین مرحله دانش آموزان منتخب از هر آموزشگاه به صورت حضوری و هماهنگ در سطح استان، دربارۀ تصویر ارسالی( پایه هفتم و هشتم) و فیلم ارسالی( پایه نهم) از دبیرخانۀ جشنواره، که به آنان ارائه خواهد شد؛ به ترتیب تصویرخوانی، تصویرنویسی و نگارش و درپایۀ نهم «خوانش فیلم، توصیف و بخش نگارش» را انجام می دهند و درمرحلۀ بعد خوانش آن را اجرا میکنند.
پس از اجرای این مرحله، در مدارس عادی : ادارات( 3 )اثر برتر از دختران(در هر پایه یک اثر) و( 3) اثر برتراز پسران ( در هر پایه یک اثر) مشروط به کسب حداقل80 درصد امتیاز نمون برگ های ارزیابی و مدارس خاص مطابق جدول ذیل، مشروط به کسب حداقل90 درصد امتیاز نمون برگ های ارزیابی انتخاب و همراه با اصل اثر تولید شده و لوح فشرده خوانش هر دانش آموز به طور جداگانه و تفکیک پایه، براساس تقویم اجرایی (حداکثر 19اسفند) به دبیرخانۀ جشنواره( ادارۀ آموزش دورۀ اول متوسطه اداره کل ) ارسال نمایند.(اصل اثر نوشتاری ولوح فشرده خوانش) به دبیرخانه ارسال شود.
 تعداد مدارس خاص در هر جنس
 تعداد آثار ارسالی در هر جنس
 توضیحات
 1-2 آموزشگاه
 یک اثر
 -
 3-5 آموزشگاه
 دو اثر
 به تفکیک پایه
 6 آموزشگاه به بالا
 سه اثر
 به تفکیک پایه

3- مرحلۀ سوم(قطب): داوری در این مرحله تا پایان اسفند ماه توسط کمیتۀ فنی به صورت غیر حضوری دردبیرخانۀ جشنواره (ادارۀ آموزش دورۀ اول متوسطه اداره کل )انجام و تا پایان فروردین ماه اسامی دانش آموزان راه یافته به مرحلۀ استانی در این رشته، به ادارات اعلام خواهد شد.
4- مرحلۀ استانی: این مرحله همزمان با سایر مسابقات جشنوارۀ نوجوان خوارزمی به صورت حضوری( تصویرخوانی وتصویرنویسی،نگارش وخوانش) ودر پایۀ نهم (فیلم خوانی، توصیف فیلم و انشای ساختاری و نظام مند و خوانش متن تولیدی) در تیرماه 95 برگزار خواهد شد. و برترین های استانی تقدیر خواهند شد.
نکته مهم : با توجه به اینکه رقابت مرحله کشوری بصورت تصویر خوانی خواهد بود لذا در صورت راه یابی دانش آموز پایه نهم به این مرحله ، شیوه رقابت صرفا در مرحله کشوری تصویر خوانی خواهد بود.
5-  مرحلۀکشوری:دراین مرحله دانش آموزان منتخب از هراستان( فقط 1نفردختریاپسر بدون در نظر گرفتن پایه
تحصیلی) به صورت حضوری، دربارۀتصویری که به آنان ارائه خواهد شد؛تصویرخوانی می کنندسپس متن تولید می کنند و درمرحلۀسوم خوانش آن را اجرا میکنند.و همزمان با سایر مسابقات جشنوارۀ نوجوان خوارزمی برترین های کشوری در جشنوارۀ پایانی تقدیر خواهند شد.(تابستان 95)
نکته: دانش آموزان درصورتی از یک مرحله به مرحلۀ بعد راه می یابند که حداقل 90 درصد از کل امتیاز را
دانش آموزان مدارس عادی و 95 درصد از کل امتیاز را دانش آموزان مدارس خاص ( استعدادهای درخشان ، نمونه دولتی ، شاهد و غیرانتفاعی درجه یک به تشخیص ادارات)،کسب کرده باشند.
 زمان اجرا الف - مرحله آموزشگاهی : تا پایان دیماه
ب - مرحلۀمنطقه: زمان برگزاری مسابقه زبان وادبیات فارسی/ احساس واژه ها در پایه هفتم و هشتم
(بخش نوشتاری: تصویرخوانی ونگارش ) و در پایه نهم «خوانش،توصیف و نگارش فیلم »
همزمان در سطح استان اجرا خواهد شد.( بخش خوانش ،بلافاصله پس از داوری مرحلۀ نوشتاری برگزار گردد.)
فرصت ارسال آثار به دبیرخانۀ جشنواره مستقر در اداره آموزش دوره اول متوسطه اداره کل تا 19 اسفند ماه می باشد.(زمان قابل تمدید نمی باشد.)
ج - مرحله قطبی : داوری مرحلۀ قطبی به صورت غیر حضوری در دبیرخانه جشنواره مستقردر ادارۀآموزش دوره - اول متوسطه اداره کل تا پایان اسفند ماه صورت می گیرد.
د - مرحله استانی : تیر ماه 95
 ه-  مرحله کشوری : تابستان 95
 ملاک های ارزیابی کلیه مراحل برگزاری ( آموزشگاه، منطقه، قطب،استان وکشور) مطابق نمون برگ های پیوست در بخش ضمائم ارزیابی می شوند.
 مسئولیت ارزیابی 1) مرحلۀآموزشگاه :داوری توسط دبیران مجرب ادبیات که منتخب مدیران باشند، انجام شود.
2) مرحله منطقه:داوری توسط کمیتۀ داوران از دبیران خلاق و مجرب ادبیات انجام شود.
3) مرحلۀ قطبی:داوری توسط داوران و کمیته ی فنی دبیرخانۀ قطب به صورت غیر حضوری انجام شود.
4) مرحلۀ استانی: ارزیابی توسط کمیتۀ داوران استانی انجام شود.
5) مرحلۀکشوری: داوری توسط هیئت داوران منتخب وزارت انجام می شود.
نکته 1: دو داور به طور جداگانه هر متن و اثر نوشتاری دانش آموز وخوانش آن را ارزیابی کنند.
نکته 2: پیشنهاد می گردد در انتخاب تصویر و فیلم کوتاه برای برگزاری مسابقه در سطح آموزشگاه و داوری آثاراز ظرفیت و توانمندی دبیران فرهنگ و هنر و دیگر دبیران صاحب نظر استفاده شود.
نکته 3: پیشنهاد می گرددآثار دانش آموزان از زوایای مختلف داوری گردد و از تخصص هایی مانند کارگردانی ،منتقد فیلم و عکس،زبان شناسی ،ادبیات و روان شناسی استفاده شود.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 14 آذر 1397 10:52 ق.ظ

Cheers, I enjoy this.
prescription doctor cialis recommended site cialis kanada cialis para que sirve canadian drugs generic cialis prices on cialis 10 mg recommended site cialis kanada tadalafil 20 mg calis side effects for cialis side effects of cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:26 ب.ظ

Very good forum posts. Cheers.
cialis prezzo di mercato cialis 5 mg funziona cialis name brand cheap cialis canadian drugs cialis efficacit cialis rckenschmerzen generic cialis pill online free cialis online cialis usa cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:28 ب.ظ

You've made your point!
cialis para que sirve cialis side effects achat cialis en suisse low dose cialis blood pressure if a woman takes a mans cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 100 mg 30 tablet cialis online walgreens price for cialis cialis prices in england
دوشنبه 12 آذر 1397 12:35 ق.ظ

Really plenty of very good info.
cuanto cuesta cialis yaho cialis 100 mg 30 tablet what is cialis cialis generique american pharmacy cialis precios de cialis generico cialis dosage amounts miglior cialis generico sialis viagra vs cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:17 ق.ظ

Awesome info. Thank you!
achat cialis en europe cialis generico cialis patent expiration cialis daily dose generic achat cialis en itali acheter cialis kamagra callus tadalafil cialis online holland cialis savings card
شنبه 10 آذر 1397 12:01 ق.ظ

Wonderful stuff. Many thanks!
when will generic cialis be available look here cialis order on line cialis venta a domicilio cialis rezeptfrei cialis generique 5 mg cialis wir preise cialis soft tabs for sale prezzo di cialis in bulgaria if a woman takes a mans cialis cialis lilly tadalafi
جمعه 9 آذر 1397 12:27 ب.ظ

Cheers, A good amount of knowledge!

cialis for sale in europa cialis canada cialis italia gratis cialis 20mg purchasing cialis on the internet estudios de cialis genricos buy cialis online nz look here cialis order on line cialis 30 day trial coupon cialis efficacit
جمعه 9 آذر 1397 12:56 ق.ظ

You mentioned it effectively.
cialis en mexico precio safe site to buy cialis online cialis 30 day trial coupon buy name brand cialis on line cialis vs viagra american pharmacy cialis cialis generic click here take cialis cialis for sale south africa cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:34 ب.ظ

Thanks a lot. Fantastic information.
deutschland cialis online cialis 5 mg tesco price cialis cialis price in bangalore achat cialis en suisse cialis australia org recommended site cialis kanada cialis usa cost cialis prices in england il cialis quanto costa
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:13 ق.ظ

You explained this very well!
buy cialis online legal order generic cialis online cialis online nederland cialis et insomni cialis arginine interactio best generic drugs cialis the best choice cialis woman purchasing cialis on the internet canadian cialis cialis 20 mg cost
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:49 ق.ظ

Amazing a lot of fantastic information.
enter site very cheap cialis order generic cialis online american pharmacy cialis viagra cialis levitra the best choice cialis woman enter site 20 mg cialis cost cialis rezeptfrei sterreich low dose cialis blood pressure cialis without a doctor's prescription cialis tadalafil online
پنجشنبه 19 مهر 1397 02:00 ق.ظ

You expressed this terrifically.
buy levitra generic levitra cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg levitra 20mg buy levitra levitra without a doctor prescription levitra 10 mg kopen vardenafil 20mg buy generic levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 01:46 ق.ظ

This is nicely put! .
generic cialis pro prix cialis once a da prix cialis once a da sialis cialis price in bangalore cialis prezzo al pubblico cialis 20 mg buy cialis online legal cialis manufacturer coupon rezeptfrei cialis apotheke
شنبه 7 مهر 1397 11:37 ب.ظ

Very good data. Appreciate it.
cialis side effects dangers how does cialis work cialis generico postepay no prescription cialis cheap cialis generique 5 mg buy generic cialis cialis rezeptfrei cialis without a doctor's prescription buy brand cialis cheap american pharmacy cialis
شنبه 7 مهر 1397 08:12 ب.ظ

Thanks a lot. Loads of posts!

brand cialis generic cialis 10 doctissimo cialis generika in deutschland kaufen prix cialis once a da cialis 20mg preis cf cialis side effects when will generic cialis be available viagra vs cialis cialis from canada cialis australia org
شنبه 31 شهریور 1397 02:57 ب.ظ

This is nicely said. .
canada medication canadian rxlist canada medication canadian pharmacies-24h canada drug canadian pharmacies without an rx order canadian prescriptions online northwest pharmacies in canada canadian drugs canada viagra
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:52 ب.ظ

With thanks, Lots of forum posts.

cialis kaufen we recommend cheapest cialis only best offers cialis use legalidad de comprar cialis cheap cialis wow cialis 20 cheap cialis acquisto online cialis cialis pills in singapore cialis flussig
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:44 ق.ظ

Nicely put. Kudos.
buy viagra mastercard buy viagra mastercard where can i buy viagra uk buy real viagra online without prescription sildenafil uk kamagra how to get cheap viagra viagra alternatives buy viagra no prescription online get viagra no prescription
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:14 ب.ظ

Great stuff. Regards.
venta cialis en espaa cialis coupons printable opinioni cialis generico the best site cialis tablets buy cialis online nz we like it safe cheap cialis cialis price thailand tadalafil 10 mg cialis flussig achat cialis en itali
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:42 ب.ظ

Truly many of awesome info.
prezzo cialis a buon mercato cialis taglich click here take cialis non 5 mg cialis generici dose size of cialis cialis baratos compran uk cialis generico in farmacia generic cialis tadalafil cialis dose 30mg cialis vs viagra
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:53 ق.ظ

You said it adequately.!
dosagem ideal cialis cialis 5 mg buy best generic drugs cialis cialis 20 mg best price cialis dosage import cialis cialis kaufen bankberweisung viagra cialis levitra cialis preise schweiz cialis generique 5 mg
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:45 ق.ظ

You actually expressed it terrifically!
buy viagra forum buy viagra online next day delivery uk can you really buy viagra online order sildenafil cheap sildenafil tablets viagra for men viagra cheap buy buy viagra low cost how to buy viagra online without can you purchase viagra online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:08 ق.ظ

Whoa tons of wonderful facts.
pastillas cialis y alcoho acquisto online cialis cialis ahumada cialis prezzo di mercato cialis generika in deutschland kaufen safe site to buy cialis online discount cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis bula order generic cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 05:26 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
warnings for cialis cialis online nederland cialis prezzo di mercato cialis 200 dollar savings card cialis ahumada cialis tablets australia cialis 5 mg buy canadian cialis cialis online deutschland cialis bula
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:35 ق.ظ

Wow lots of very good advice.
where can u buy viagra where do i buy viagra online cheap levitra where to buy sildenafil uk viagra how to get a prescription viagra cheap buy viagra price how can i order viagra buy cheap viagra pills online online pharmacy uk
جمعه 17 فروردین 1397 05:23 ب.ظ

Regards, An abundance of data!

cialis kaufen sublingual cialis online cialis free trial how do cialis pills work how do cialis pills work cialis dosage recommendations only best offers cialis use cialis ahumada cialis e hiv cialis online holland
جمعه 3 فروردین 1397 01:11 ب.ظ

Very good data, Thanks a lot.
cialis professional yohimbe cheap cialis walgreens price for cialis india cialis 100mg cost cialis ahumada only best offers cialis use purchasing cialis on the internet cialis 50 mg soft tab cialis alternative order cialis from india
یکشنبه 27 اسفند 1396 09:19 ب.ظ

Valuable knowledge. Kudos!
cialis professional yohimbe cialis 20mg prix en pharmacie viagra cialis levitra cialis pills cialis patent expiration achat cialis en suisse cialis rezeptfrei buy cialis bulk cialis fast cialis online
شنبه 4 شهریور 1396 09:48 ق.ظ
What you published was actually very logical. But, think on this, what if you composed a
catchier title? I ain't saying your information isn't
good., however what if you added a post title that
grabbed people's attention? I mean جشنواره نوجوان خوارزمی ( پژوهش و احساس واژه ها)
- خلاصۀ شیوه نامۀ مسابقات زبان وادبیات
فارسی ( احساس واژه ها) is a little boring.
You might peek at Yahoo's home page and see how they create
article titles to get people to click. You might try adding a video or a related picture
or two to grab people interested about everything've got to say.
Just my opinion, it could make your posts a little
bit more interesting.
جمعه 3 شهریور 1396 02:27 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It
truly helpful & it helped me out much. I'm
hoping to provide something back and aid others like you aided me.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


این وبلاگ به منظور آگاهی همکاران عزیز از آخرین خبرهای جشنواره نوجوان خوارزمی در دو بخش پژوهش و احساس واژه ها می باشد.

مدیر وبلاگ : زهره مهدیزاده
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی